Aktualności

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Aktualności

Nowy serwis dla kandydatów na US

Uniwersytet Szczeciński wychodząc naprzeciw potrzebom maturzystów stworzył serwis internetowy przedstawiający ofertę uczelni w jednym miejscu.

Czytaj więcej...

Programy Globalne Santander Universidades 2014

Lauder Institute, Wharton School, Uniwersytet w Pensylwanii
Globalization TrendLab

Czytaj więcej...

HORYZONT 2020. Nowy mechanizm finansowania badań

Spotkanie informacyjne dotyczące nowego Programu Ramowego UE.

Czytaj więcej...

US odnawia współpracę z XIII LO

13 lutego o godzinie 13.00 Uniwersytet Szczeciński podpisze umowę patronacką z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr VII w Szczecinie, czyli  XIII Liceum Ogólnokształcącym oraz Gimnazjum nr XVI.

Czytaj więcej...

Stypendia Prezydenta – kolejna edycja

Stypendia Prezydenta – kolejna edycja

Rozpoczyna się kolejna, VIII edycja programu stypendialnego Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów.

Program stypendialny dla najzdolniejszych studentów i doktorantów to jeden z instrumentów realizacji Polityki wspierania rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego. Ma za zadanie nieść pomoc w pozyskaniu dla miasta i szczecińskiego środowiska naukowego kadr naukowych oraz zapobiegać odpływowi z jego terenu młodych, zdolnych absolwentów szkół wyższych i naukowców.

Wnioski o stypendium naukowe należy składać w Urzędzie Miasta Szczecin, w Biurze Strategii, pok. 407, Pl. Armii Krajowej 1 (IV piętro, skrzydło Urzędu Miasta przy. Ul. Odrowąża), w terminie od 3 do 10 marca 2014 roku do godz. 15.00.

Kandydatem na stypendystę Prezydenta Miasta Szczecin może być student, który:
1.    jest mieszkańcem Szczecina,
2.    w momencie składania wniosku nie osiągnął wieku 26 lat,
3.    ma obywatelstwo jednego z Państw Członkowskich Unii Europejskiej lub ma kartę stałego pobytu w Polsce,
4.    zaliczył w terminie określonym w regulaminie uczelni, co najmniej pierwsze dwa semestry studiów,
5.    nie przebywa na urlopie, który przerywa tok studiów,
6.    nie powtarzał semestru,
7.    uzyskał za ostatnie dwa semestry, potwierdzoną przez dziekana, średnią ocen z egzaminów nie niższą niż 4,5 (dotyczy studentów studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz studentów trzeciego i dalszych semestrów studiów II stopnia),
8.    ukończył studia I stopnia z wynikiem co najmniej dobrym (dotyczy studentów pierwszego roku studiów II stopnia),
9.    deklaruje pracę lub dalszą naukę na terenie Szczecina, lub gminy, albo powiatu będącego członkiem Stowarzyszenia Szczeciński Obszar Metropolitalny przez minimum 3 lata w okresie 5 lat od ukończenia studiów jednolitych magisterskich, studiów II stopnia lub studiów I stopnia, jeśli na tym etapie stypendysta zakończył edukację, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po terminie obrony pracy dyplomowej,
10.    dostarczył prawidłowo wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami w sposób określony w Regulaminie Przyznawania i Realizacji Stypendiów Naukowych Prezydenta Miasta Szczecin Dla Studentów i Doktorantów
w przewidzianym terminie.

Kandydatem na stypendystę Prezydenta Miasta Szczecin może być doktorant, który:
1.    jest mieszkańcem Szczecina,
2.    w momencie składania wniosku nie osiągnął wieku 30 lat,
3.    ma obywatelstwo jednego z Państw Członkowskich Unii Europejskiej lub ma kartę stałego pobytu w Polsce,
4.    ma otwarty przewód doktorski oraz ma wyznaczonego promotora rozprawy doktorskiej,
5.    ukończył studia wyższe jednolite magisterskie lub studia II stopnia z wynikiem co najmniej dobrym,
6.    prowadzi badania oraz przygotowuje rozprawę doktorską w preferowanej dyscyplinie naukowej lub dziedzinie sztuki,
7.    deklaruje pracę lub dalszą naukę na terenie Szczecina, lub gminy, albo powiatu będącego członkiem Stowarzyszenia Szczeciński Obszar Metropolitalny przez minimum 3 lata w okresie 5 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po terminie obrony pracy doktorskiej,
8.    ma osiągnięcia naukowe,
9.    dostarczył prawidłowo wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami w sposób określony w Regulaminie Przyznawania i Realizacji Stypendiów Naukowych Prezydenta Miasta Szczecin Dla Studentów i Doktorantów
w przewidzianym terminie.

Stypendium przyznawane jest na okres 12 miesięcy lub 6 miesięcy studentom i doktorantom, którzy spełnili wszystkie warunki określone w Regulaminie.
Wysokość stypendium dla doktoranta wynosi 3 000,00 zł brutto miesięcznie.
Wysokość stypendium dla studenta przyznawana jest w wysokości:
1.    1 000,00 zł brutto miesięcznie w okresie pierwszych 12 miesięcy,
2.    1 200,00 zł brutto miesięcznie w okresie od 13 do 24 miesiąca,
3.    1 400,00 zł brutto miesięcznie w okresie od 25 do 36 miesiąca
pobierania stypendium.

Maksymalny łączny okres wypłaty stypendium naukowego Prezydenta Miasta Szczecin dla jednego stypendysty nie może być dłuższy niż 36 miesięcy.

Szczegółowe informacje na temat warunków jakie muszą spełniać kandydaci ubiegający się o stypendium oraz wzory niezbędnych dokumentów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin:
http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_50573.asp

Podczas ostatniej VII edycji programu - październik 2013 – stypendia przyznane zostały 12 studentom oraz 9 doktorantom. Większość stypendystów pochodziła
z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, jeden student matematyki z Uniwersytetu Szczecińskiego i jedna studentka z akademii Sztuki. Przodowały takie kierunki jak: Informatyka, Nanotechnologia, Elektronika i Telekomunikacja, Energetyka, Technologia Chemiczna, Inżynieria Chemiczna, Chemia, Inżynieria Materiałowa, Elektrotechnika, Automatyka i Robotyka. Podczas styczniowego spotkania zorganizowanego w Urzędzie Miasta, Prezydent Piotr Krzystek osobiście pogratulował stypendystom dotychczasowych osiągnięć naukowych. Jednocześnie zachęcał do dalszego pogłębiania wiedzy oraz życzył kolejnych sukcesów
i rozwijania aspiracji naukowych i zawodowych.

Program stypendialny funkcjonuje od października 2010 roku. W tym czasie przeznaczono z budżetu Miasta na ten cel ok. 3 000 000 zł. W siedmiu kolejnych edycjach wpłynęło 458 wniosków, w tym 181 studentów i 277 doktorantów Stypendia otrzymało łącznie 69 studentów i 73 doktorantów, reprezentujących preferowane dyscypliny naukowe, dziedziny sztuki i kierunki kształcenia.

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić